Foto: Lena Runer

En fjälljakt för alla?


Det finns nu ett nyhetsbrev som alla som är intresserade av vad som kommer att hända med fjälljakten i framtiden kan prenumerera på. Läs mer här nedan om avsikten med nyhetsbrevet.

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet.

Regeringen fattade den 20 maj 2021 beslut om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté för att lämna förslag till en ny renskötsellag.

I direktivet framgår att ”Kommittén ska även analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlemmar i samebyar som för dem som inte är det”. Dessutom finns det ett mycket hårt formulerat krav: ”De förslag som kommittén lämnar ska vara förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser”.

Dessutom ska den del av uppdraget som handlar om att utreda inom vilka delar av statligt ägd mark som samebyar har ensamrätt att upplåta fiske, jakt eller bara småviltsjakt snabbutredas och redovisas i ett delbetänkande senast den 21 november 2022.

Detta vill vi skapa opinion omkring och debattera.

Genom ett nyhetsbrev vill vi nå alla människor som bor i området eller som påverkas av kommitténs slutsatser och regeringens beslut. Syftet med nyhetsbrevet är att informera om vad som händer i frågan och att reflektera över och analysera möjliga utfall av de beslut som kan komma att fattas.

Det är vi, alla människor som bor i området, som idag lever som grannar, kollegor och kamrater, som riskerar att försättas i svåra situationer med ökande motsättningar och konflikter mellan grannar, kompisar och kollegor. Beslutet som fattas måste vara väl underbyggt och det måste skapas förståelse och respekt hos dem som påverkas och drabbas av beslutet. Annars riskerar vi att hamna i en situation där beslutsfattarna "rättar gamla misstag genom att begå nya".

I nyhetsbrevet avser vi att debattera frågan utifrån jägarens perspektiv. Vi gör inget anspråk på någon annans perspektiv, åsikt eller tolkning. Vi har för avsikt att publicera nyhetsbrevet löpande med intressanta vinklar och reflektioner utifrån kommitténs arbete, utvecklingen i frågan och den debatt som bedrivs.
Vi kommer däremot inte att driva någon debatt i sociala medier eftersom vi där inte kan säkerställa vad som sägs, skrivs eller kommenteras. Vi kommer att jobba uteslutanden genom ett nyhetsbrev som är tillgängligt för alla som vill ha det.

Vi hoppas att du vill prenumerera på nyhetsbrevet och att du, om du tycker det är bra och intressant, berättar om vårt initiativ till andra intressenter för att skapa opinion och debatt i frågan.

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet.

Läs det första nyhetsbrevet här.

Vi som står bakom nyhetsbrevet är:
Jägareförbundet Norrbotten
Södra Norrbottens fågelhundsklubb
Övre Norrbottens fågelhundsklubb
Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA)
Bottenvikens vorstehklubb
Malmfältens vorstehklubb
Mellansvenska vorstehklubben
Nedre norra fågelhundsklubb 
Västerbottens fågelhundsklubb
Svenska vorstehklubben Jämtland/Västernorrland
Svenska vorstehklubben Södra
Svenska vorstehklubbens huvudstyrelse

Senast uppdaterad den 09 mars 2022