Nyhetsbrev 1

 

Lagstiftningsarbete på snabbspolning

 

Om mindre än nio månader kommer vi få se förslag på hur rätten till småviltjakten i fjällen ska begränsas för Sveriges jägare. Då kommer kommittén för utredningen av en ny rennäringslag att komma med förslag för hur samebyarna kommer att få förstärkt makt över vem som ska få jaga, när de ska få jaga och hur mycket det kommer att kosta att få jaga.

Det här behöver debatteras och det behöver informeras. Den frihet för jägare och hundälskare som den fria småviltjakten i fjällen betytt under trettio års tid, riskerar att ersättas med den gamla tidens behov av kontakter eller enorma penningresurser för att få jaga. En glädje för de många riskerar att åter bli en makt och en rättighet för ett litet fåtal.

Det här kommer bli ett dråpslag inte bara för jakten, utan också för allt arbete med att föda upp, träna och arbeta med jakthundar. Därför kommer en samling hundklubbar i samverkan med Jägareförbundet att belysa frågan särskilt, för att folkbilda och för att påverka.

Vi kommer att spegla detta med nyhetsbrev och med intervjuer som ska ge perspektiv på frågan ända fram till kommittén lägger sitt förslag till regeringen i november i år. Vi hoppas att du kommer att vilja prenumerera och sprida nyhetsbreven. När frågor ska stressas igenom och de som lägger upp arbetet bara tycks företräda ett av många intressen, är det som viktigast med öppenhet och med debatt.

Det här är lagstiftning på snabbspolning. Många års prövningar i rättsliga instanser ska hafsas in i ett kommittéarbete för att föreslå lagförändringar som kommer verka till nackdel för alla jägare som inte är renägare.

Det så kallade Girjasmålet i Högsta Domstolen har lämnat kvar fler frågor än den svarat på. Med hänvisning till tidsbristen kommer kommittén att förutsätta att den ensamrätt till jakt som nu dömts till Girjas sameby, automatiskt ska förutsättas överallt. Att utreda noggrant och sakligt hinns helt enkelt inte med.

När Girjasdomen föll var det en lång rättslig process som fick sitt slutliga avgörande. Det är en dom som ska vara vägledande för framtida rättsprocesser i liknande ärenden. Domen ger ensamrätt till upplåtelse av jakt och fiske inom de renbetesmarker som ägs av staten. Samebyns medlemmar har alltid haft rätten till jakt och fiske, men här handlar det om ensamrätt. Genom domen tappar alla andra människor möjligheten att ansöka om jaktkort hos Länsstyrelsen.

Makten ligger nu exklusivt hos samebyn. Inte hos samerna, utan till den lilla del av det samiska folket som har renskötsel som yrke och som äger renarna. Det här är en omsvängning till det sämre för alla andra.

Hur kan de folkvalda tycka så här, kanske någon frågar sig. Svaret är att de faktiskt inte gör det. I riksdagens miljö- och jordbruksutskott har partier som representerar en majoritet tydligt markerat att kommittédirektiven är bristfälliga. Bland annat kräver de att kommittén ”också beaktar lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska på det sätt som skett under lång tid”.

Regeringen tillsatte kommittén för att utreda ny rennäringslag i maj förra året. Bara en månad senare kom den markering från riksdagsmajoriteten som krävde förändrade direktiv. Så sent som förra veckan svarade den ansvarige ministern Anna-Caren Sätherberg (s) varför inte kompletteringar getts till utredningen på det sätt som riksdagens majoritet krävt. Hennes svar är djupt problematiskt, samtidigt som det på sätt och vis är komiskt.

"Det är komplext men frågan bereds. Jag återkommer", sa ministern. Regeringen har alltså inte hunnit göra det ännu, eftersom det är en så svår fråga.

Samtidigt ska alltså kommittén stressa vidare. Det är inte rimligt att frågor av den här vikten tillåts skötas på det här sättet.

Jonas Lundström

 

Initiativet med nyhetsbrevet kommer från Södra Norrbottens fågelhundsklubb, Övre Norrbottens fågelhundsklubb, Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA), Malmfältens vorstehklubb, Bottenvikens vorstehklubb, Nedre norra fågelhundsklubb, Västerbottens fågelhundsklubb, Svenska vorstehklubben Jämtland/Västernorrland, Svenska vorstehklubben Södra och Jägareförbundet i Norrbotten.

Senast uppdaterad den 07 mars 2022