Nyhetsbrev 5

 

Nya stämningar leder bara till mer konflikt

Talma sameby stämmer staten för att kräva ensamrätt till upplåtelse av jakt- och fiske. Att just den samebyn stämmer kunde vara rätt så förutsägbart. Ändå är det förvånande att det sker just nu.

Förutsägbart är det för att just Talma krävde att länsstyrelsen skulle sluta att hantera statens jakträttigheter direkt som Girjasdomen föll i Högsta Domstolen. Länsstyrelsen i Norrbotten svarade med att domen just handlade om Girjas och att vanliga samer och andra människor inte automatiskt skulle tappa möjligheten att få jaga småvilt på andra ställen.

Förutsägbart också eftersom Talma på andra sätt agerar för att inte andra människor än renskötarna ska kunna nyttja marken. Det handlar om stora avlysningar av områden och ansökan om förbud för samma helikoptrar som används för renskötseln när det handlat om fiske, jakt eller turism.

Förvånande eftersom den statliga utredningen som ska behandla precis dessa frågor är i arbete. En stämning ökar konfliktnivån i frågan. Alla som trodde att frågan hanteras av en utredning som representeras av de folkvalda, inser nu att det blir domstolsprövning, ännu mer konflikt och ännu högre röstläge.

Den fria småviltjakten är inte som när folkets företrädare beslutade inrättade den för trettio år sedan. I och med Högsta Domstolens dom i Girjasmålet har makt förskjutits och förutsägbarheten och rättigheterna för folkflertalet att nyttja vår gemensamt ägda mark har minskat.

Småviltjakten har påverkats i Girjas. De nya makthavarna har begränsat möjligheterna till jakt både genom att minska tiden i höstjakten och att kraftigt minska antalet sålda jaktkort. De hävdar att de bara försämrat för de som inte bor i området, men ändå har konfliktnivån ökat kraftigt i lokalsamhället efter att makten flyttats från länsstyrelsen till den lilla kretsen renägare.

Domstolens avgörande i Girjasmålet skapade fler oklarheter än den löste.

Domen är specifik: Den handlar bara om Girjas område ovan odlingsgränsen och den berör inga andra människor som kan ha lika stor eller större rätt, utan bara förhållandet mellan samebyn och staten.

Juridiken tolkar lagar och rättsregler. Demokratiskt valda politiker ska skapa rimliga lagar och regera. Det är naturligt att regeringen startade processen för att förändra lagstiftning - en statlig utredning.

Den så kallade ”Renmarkskommittén” ska komma med förslag till riksdagen. Kommittén har begärt mer tid för att kunna göra ett ordentligt arbete. Det är bra. Regeringen har meddelat att den ska komma med tilläggsdirektiv som speglar riksdagsmajoritetens tillkännagivande. Majoriteten uttalade att kommittén ska att ta hänsyn till lokalbefolkning, övriga svenskar, organisationer som samlar jägare, skogsbruk och turism.

Det skulle förvåna mig om en rättslig prövning för Talma sameby leder till annat än mer konflikter och högre advokatkostnader. Däremot visar viljan att strida på vikten av att få till en lagstiftning som minskar konfliktytorna mellan renägare och övrig befolkning. Den visar också på det orimliga i att med historiska skäl som grund lägga makten över nyttjandet av statlig mark i händerna på ett litet fåtal.

Jonas Lundström

 

 

Initiativet med nyhetsbrevet kommer från Södra Norrbottens fågelhundsklubb, Övre Norrbottens fågelhundsklubb, Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA), Malmfältens vorstehklubb, Bottenvikens vorstehklubb, Nedre norra fågelhundsklubb, Västerbottens fågelhundsklubb, Svenska vorstehklubben Jämtland/Västernorrland, Svenska vorstehklubben Södra och Jägareförbundet i Norrbotten.

Senast uppdaterad den 25 maj 2022