Foto: Björn Sundgren

Spillningsinventering 2016


Under hösten 2016 utfördes en spillningsinventering av björn i Norrbotten. Här finns information om hur arbetet fortskred och vilka resultat man fick av inventeringen.

Spillningsinventeringen leddes av Länsstyrelsen. Syftet var att få en bra bild av hur många björnar som då fanns i länet för att kunna förvalta stammen på ett bra sätt. Inventeringen som genomfördes 2010 lämnade många "vita" områden" men förhoppningen för inventeringen 2016 var att få en säkrare bild över björntillgången i hela länet.

Senast uppdaterad den 27 apr 2021